รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่องานวิจัย       รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์ของสมการ              

                          เชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 

                          สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย            นางสาวสุพรรณ์  เมฆแสน

ปีที่วิจัย              2552

บทคัดย่อ

                       
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                   เรื่อง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  ที่กำหนดไว้  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์

ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  และศึกษาความพึงพอใจ             ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์             ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  อำเภอปัว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  จำนวน  31  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  แบบประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  (E1 / E2)  และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (t – test)

                ผลการวิจัยพบว่า
                1.  ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  อำเภอปัว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  37  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  พบว่ามีประสิทธิภาพ  86.16 / 83.73  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับพึงพอใจ  มากที่สุด                    

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s